Edificis ibèrics reproduïts


Entre 2009 i 2010, a la part alta del vessant sud del turó, en un espai on abans hi hauria hagut una filera d’habitatges, es van reproduir tres edificis ibèrics documentats al jaciment. Els tracta de dues cases d’èpoques diferents i d’un taller metal·lúrgic.

Un dels habitatges és una casa de l’ibèric final amb una teulada que reflecteix la influència romana en les tècniques constructives en aquesta època. La segona és la reproducció d’una casa de quatre habitacions característica de l’ibèric ple, com el taller metal·lúrgic, un gran espai amb els elements propis d’aquesta activitat documentats durant l’excavació.

Els tres edificis s’han construït seguint en part les tècniques constructives ibèriques pel que fa a les teulades, els terres, les llars de foc i el recobriment de les parets. Les tres construccions estan adossades formant una filera de tal manera que permeten recuperar i visualitzar la trama urbana del poblat, la tipologia de les construccions, les tècniques constructives i com aquestes van anar canviant al llarg del temps.