Investigadors i biblioteca

El Museu disposa d’una biblioteca especialitzada en arqueologia i prehistòria, història antiga i medieval i una secció dedicada a la història local i l’etnografia. La biblioteca està integrada pel fons bibliogràfic del mateix Museu i de la biblioteca del CRAC, formada bàsicament per revistes i publicacions d’arqueologia.

La biblioteca es pot consultar prèvia concertació per correu electrònic al director del Museu, indicant dades del sol·licitant i motiu de la consulta.

El Museu de Cerdanyola posa a l’abast dels investigadors els seus fons prèvia concertació i sempre que no afecti el normal funcionament de l’equipament i es respectin les directrius dels responsables en matèria de conservació, ús de les dades, etc.

El fons del Museu d'Història de Cerdanyola està format per diverses col·leccions, la més important de les quals són materials arqueològics d'èpoques diferents. Les col·leccions del Museu es poden consultar seguint les mateixes directrius que amb la biblioteca. Prèvia concertació per carta al director del Museu o correu electrònic, indicant dades del sol·licitant i motiu de la consulta.